Mã hóa chuỗi kí tự bằng PHP, giải mã bằng JavaScript

Bài viết hướng dẫn cách mã hóa dữ liệu bằng PHP và giải mã dữ liệu đó bằng JavaScript.

Mã hóa chuỗi kí tự bằng PHP, giải mã bằng JavaScript


Mã hóa dữ liệu với PHP

Sử dụng hàm sau. Lưu ý kiểu dữ liệu truyền vào phải là chuỗi kí tự (String).

function CryptoJSAesEncrypt($passphrase, $plain_text) {
  $salt = openssl_random_pseudo_bytes(256);
  $iv = openssl_random_pseudo_bytes(16);

  $iterations = 999; 
  $key = hash_pbkdf2("sha512", $passphrase, $salt, $iterations, 64);

  $encrypted_data = openssl_encrypt($plain_text, 'aes-256-cbc', hex2bin($key), OPENSSL_RAW_DATA, $iv);
  
  $data = array("ciphertext" => base64_encode($encrypted_data), "iv" => bin2hex($iv), "salt" => bin2hex($salt));
  return json_encode($data);
}

Giải mã dữ liệu với JavaScript

Chúng ta sử dụng CryptoJS để giải mã. Thêm CryptoJS vào trang bằng cách nhúng liên kết sau.

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/4.0.0/crypto-js.min.js"></script>

Thêm hàm sau.

function CryptoJSAesDecrypt(passphrase, encrypted_json_string) {
  var obj_json = JSON.parse(encrypted_json_string);

  var encrypted = obj_json.ciphertext;
  var salt = CryptoJS.enc.Hex.parse(obj_json.salt);
  var iv = CryptoJS.enc.Hex.parse(obj_json.iv);  

  var key = CryptoJS.PBKDF2(passphrase, salt, { hasher: CryptoJS.algo.SHA512, keySize: 64/8, iterations: 999});

  var decrypted = CryptoJS.AES.decrypt(encrypted, key, { iv: iv});
  return decrypted.toString(CryptoJS.enc.Utf8);
}

Ví dụ sử dụng

<?php $text = CryptoJSAesEncrypt('key', 'Đây là văn bản cần mã hóa'); ?>
<script type="text/javascript">
  document.write(CryptoJSAesDecrypt('key', <?php echo $text; ?>));
</script>

Chúc các bạn thành công!


Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới