mã độc

ProfileVisitor Và FB Tự Nhiên Post Bài Báo

Ứng dụng ProfileVisitor thực chất là mã độc, để xử lý tình trạng này, bạn hãy đổi ngay mật khẩu sau đó bấm chọn đăng xuất toàn bộ thiết bị, hãy liên kết tài khoản Gmail + SĐT vào Facebook của bạn, cài đặt xác thực 2 yếu tố. Sau khi thiết lập xong …

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới