Tối ưu CSS

Sử dụng CSS Compressor để nén CSS (CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 & CSS 3) nhằm giảm kích thước mã CSS và giúp trang web của bạn tải nhanh hơn. Bạn có thể chọn từ 4 cấp độ nén, tùy thuộc vào mức độ dễ đọc mà bạn muốn CSS nén so với mức độ nén. Nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí!

/* ================= Supported layout/pattern: ================= */
/* -------- [1]. Nén CSS -------- */

/* a. Normal */
#foo{margin:0;padding:0} /* comment */
#foo:focus{outline:none}

/* b. Gỡ bỏ tất cả chú thích */
#foo{margin:0;padding:0}
#foo:focus{outline:none}

/* c. Nến siêu gọn */
#foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}

/* d. Giữ thụt đầu dòng trong `@query {}` */
#foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
#foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
@media screen and (max-width:400px){
 #foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
 #foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
}


/* -------- [2]. Làm đẹp CSS code -------- */

/* a. Normal */
#foo {
 margin:0;
 padding:0;
}

#foo:focus {
 outline:none;
}

/* b. Replace double space indentation with a tab character or 4 spaces */
#tab-character {
 margin:0;
 padding:0;
}

#four-space {
  outline:none;
}

/* c. Chia đa bộ chọn */
#foo,
#bar,
.walaaa {
 margin:0;
 padding:0;
}

/* d. Space after `:` and `,` */
#foo {
 margin: 0 auto;
 background-image: linear-gradient(top, #333, #555);
 color: rgba(0, 0, 0, .4);
}

/* e. Inline bracket for single property */
#foo .bg {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 bottom:0;
 left:0;
 background:white url('img/bg-image.png') no-repeat 0 0;
}

#foo .bg-1 {background-position:0 0;}
#foo .bg-2 {background-position:100% 0;}
#foo .bg-3 {background-position:100% 100%;}
#foo .bg-4 {background-position:0 100%;}

/* f. Remove the last semicolon in single property */
#foo .bg {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 bottom:0;
 left:0;
 background:white url('img/bg-image.png') no-repeat 0 0;
}

#foo .bg-1 {background-position:0 0}
#foo .bg-2 {background-position:100% 0}
#foo .bg-3 {background-position:100% 100%}
#foo .bg-4 {background-position:0 100%}

/* g. Hình thức bố cục nội dòng */
#foo .bg { position:absolute; top:0; right:0; bottom:0; left:0; background:white url('img/bg-image.png') no-repeat 0 0; }
{fullWidth}
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới