Tạo mã QR từ URL

QR Code Generator

 Vui lòng nhập văn bản hoặc liên kết ( text or link ) để tạo mã Qr code và chờ vài giây để mã QR được tạoVui lòng nhập một cái gì đó...!!!
Design by @KiMiDev

Nhận xét Mới