Migrating from GitHub to jsDelivr

jsDelivr is a free, fast, and reliable Open Source CDN for npm and GitHub. Most GitHub links can be easily converted to jsDelivr links.

Github


Embedded code


Valid URL
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/raw/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/blame/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github raw file URL: https://raw.githubusercontent.com/twbs/bootstrap/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
{fullwidth}
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Nhận xét Mới