MHDDoS - ddos sập website một cách nhanh chóng


MHDDoS là tool ddos được viết bằng python 3. Tool có thể ddos web chưa bật antiddos sập chỉ mất vài phút. Ngoài ra, MHDDoS có thể ddos xuyên qua cả Cloudflare :))

CÀI TOOL MHDDoS:

Cảnh báo: Chỉ nên dùng tool ddos với các trang web thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc đã được chủ trang web mục tiêu chấp thuận. Bạn có thể chịu hình phạt về pháp luật nếu thực hiện ddos vào web người khác mà chưa có sự đồng ý của họ.{alertError}


MHDDoS có chức năng tấn công Layer 3, Layer 4 và Layer 7. Trong đó Layer 3, 4 là kiểu tấn công theo Protocol, IP. Còn Layer 7 tấn theo địa chỉ Website.

Ngoài ra, nó còn có thể tấn công xuyên qua Cloudflare hay Google Project Shield để antiddos, hay còn gọi là Bypass Ddos.

Các phương thức ddos:

 •  Layer7
  • GET | GET Flood
  • POST | POST Flood
  • OVH | Bypass OVH
  • STRESS | Send HTTP Packet With High Byte
  • OSTRESS | STRESS Without Proxy
  • DYN | A New Method With Random SubDomain
  • SLOW | Slowloris Old Method of DDoS
  • HEAD | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/HEAD
  • HIT | POST Without PROXY
  • NULL | Null UserAgent and …
  • COOKIE | Random Cookie PHP ‘if (isset($_COOKIE))’
  • BRUST | A Method with more header
  • PPS | Only ‘GET / HTTP/1.1\r\n\r\n’
  • EVEN | GET Method with more header
  • GSB | Google Project Shield Bypass
  • DGB | DDoS Guard Bypass
  • AVB | Arvan Cloud Bypass
  • CFB | CloudFlare Bypass
  • BYPASS | Bypass Normal AntiDDoS
 • Layer4:
  • TCP | TCP Flood Bypass
  • UDP | UDP Flood Bypass
  • SYN | SYN Flood
  • VSE | VSE Flood Only Connection
  • MEM | Memcached Flood
  • NTP | NTP Flood OLD Method Of Layer4
 • Layer3
  • ICMP | Flood ICMP Request POD | Ping Of Death OLD Method Of DDoS
 • Tools – Run With ‘python3 start.py tools’
  • CFIP | Find Real IP address of Website Powered by Cloudflare
  • DNS | Show Site DNS Records
  • PING | PING server
  • CHECK | Check Website Die or no
  • DSTAT | a Method show Receive And Send Bytes Size
 • Other
  • STOP | STOP All Attacks TOOLS | Tools Console
  • HELP | Show Usge Script
 • Layer4 DDoS Script

Cài tool:

$ git clone https://github.com/MHProDev/MHDDoS.git

$ cd MHDDoS

$ pip install -r requirements.txt

Lệnh ddos:

$ python3 start.py <method> <url> <socks_type5.4.1> <threads> <proxylist> <multiple> <timer>

Trong đó:

Medthod bao gồm:

 • Layer 3: POD, ICMP
 • Layer 4: TCP, UDP, SYN, VSE, MEM, NTP
 • Layer 7: CFB, BYPASS, GET, POST, OVH, STRESS, OSTRESS, DYN, SLOW, HEAD, HIT, NULL, COOKIE, BRUST, PPS, EVEN, GSB, DGB, AVB
 • TOOLS: CFIP, DNS, PING, CHECK, DSTAT, INFO
 • Loại khác: STOP, TOOLS, HELP

Url: Ip/tên miền web cần ddos

Proxylist: tệp proxy trong thư mục "files/proxys/"

Ví dụ bạn muốn ddos web https://example.gov có dùng Cloudflare thì:

python start.py CFB https://example.gov 5 872 socks5.txt 46 7126

Mình xin lưu ý lần cuối, chỉ sử dụng Tool này để kiểm thử hệ thống bạn xem có chống được DDoS không? và test IP Stresses cho hệ thống. Không được sử dụng DDOS hệ thống không phải do bạn quản lý hoặc khi không được sự đồng ý của chủ hệ thống 


chúc các bạn thành cộng !!!

Design by @KiMiDev

8 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới