Tạo bảng HTML nâng cao

Rows: Columns:
Table width:
Table height:
Header background-color:
Body background-color:
border-color:
border-width: px
border-style:
border-collapse:
border-spacing: px
text-align:
padding: px
caption-side:
caption align:
Chọn vào các ô trong bảng để thây đổi nội dung
Name table
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4
       
       
       
       
Code:

 

{fullwidth}
Design by @KiMiDev

Nhận xét Mới